1.    Algemeen

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden en transacties van Rajaveda Healthy Food ‘Ayurvedakaas’
1.2    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3    De algemene voorwaarden worden overlegd bij de onderhandelingen over een overeenkomst tot levering. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden, deze heeft begrepen en aanvaard. De wederpartij verklaart door ondertekening van de overeenkomst dat hij zijn eigen algemene voorwaarden achterstelt bij deze algemene voorwaarden, zodat bij conflicterende algemene voorwaarden die van Rajaveda Healthy Food prevaleren. Indien de overeenkomst wordt ondertekend dan wel op andere wijze tot een overeenkomst wordt gekomen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: mondeling of per e-mail), worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door de wederpartij.
1.4    Daar waar er in de overeenkomst bepalingen of afspraken staan opgenomen die afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden staat vermeld, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen of afspraken.
1.5    De wederpartij wordt in het navolgende aangeduid als ‘afnemer’.
1.6    Onder levering wordt verstaan het op enigerlei moment feitelijk geleverde kaas of verzorgde workshop en/ of rondleiding door Rajaveda Healthy Food ten behoeve van afnemer.
1.7    Onder lossen wordt verstaan het moment dat de melk fysiek over gaat in de melktank van Ayurvedakaas ‘kaasproducent’.

2.    Aanbiedingen

2.1    Aanbiedingen kunnen schriftelijk of mondeling door Rajaveda Healthy Food worden gedaan.
2.2    Aanbiedingen bevatten een prijs excl. BTW, (overheids)toeslagen of andere niet nader gespecificeerde kosten, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.3    Aanbiedingen bevatten de bepaling dat de te sluiten overeenkomst onder de algemene voorwaarden van Rajaveda Healthy Food zal worden aangegaan.
2.4    Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
2.5    Aanbiedingen zijn steeds zeven dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld.

3.    Overeenkomst

3.1    Partijen zijn eerst aan de overeenkomst gebonden nadat afnemer de onderhavige overeenkomst heeft ondertekend en Rajaveda Healthy Food de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard.
3.2    Bij deze aanvaarding worden datum en plaats van de ondertekening van de overeenkomst vermeld. Bij gebreke van een handtekening door een bevoegde Afnemer komt geen geldige overeenkomst tot stand, terwijl bij gebreke van een datum steeds als datum van ondertekening zal gelden een datum die 3 dagen  later ligt gerekend vanaf de datum van een door Rajaveda Healthy Food uitgebrachte aanbieding ter zake.
3.3    Indien voor ondertekening reeds leveringen plaats vinden, wordt op het moment van de feitelijke eerste levering door Rajaveda Healthy Food de overeenkomst geacht integraal van toepassing te zijn. De acceptatie van de feitelijke eerste levering door afnemer wordt in die zin juridisch gelijkgesteld aan daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst. Datum en plaats van ondertekening is daarmee de datum en respectievelijk plaats van feitelijke eerste levering.
3.4    De overeenkomst bevat de bepaling dat de overeenkomst onder deze algemene voorwaarden is aangegaan en voorts duidelijke bepalingen omtrent:
a. de omvang van de levering;
b. de prijs;
c. de looptijd van de overeenkomst;
d. de wijze van betaling.
3.5    Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden Rajaveda Healthy Food slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.6    Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten gesloten voor bepaalde duur of een bepaald aantal leveringen.
3.7    Opzegging dient schriftelijk en per aangetekende brief aan de andere partij te worden medegedeeld, met vermelding van de reden van opzegging. Deze reden dient haar oorsprong als opzeggingsgrond in de overeenkomst te hebben.
3.8    Voorts is Rajaveda Healthy Food bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
3.9    Overeengekomen prijzen en prijssystematiek zijn bindend gedurende de looptijd van de overeenkomst.
3.10    Rajaveda Healthy Food is vrij in de wijze waarop en vorm waarin zij het transport regelt en organiseert. De transportkosten worden aan afnemer in rekening gebracht, tenzij afnemer zelf voor transport zorg draagt en de kosten daarvan draagt (franco af Veenhuizen) of expliciet in de overeenkomst anders wordt overeengekomen. Deze kosten worden in een overeenkomst apart benoemd. Indien geen aparte transportkosten worden benoemd, is afnemer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het transprot en draagt afnemer ook de kosten daarvan. Wanneer gedurende de uitvoering van de overeenkomst de kosten van transport wijzigen tot 15% van de in de overeenkomst gemelde transportkosten, dan zal Rajaveda Healthy Food vrij deze gewijzigde kosten bij de afnemer in rekening te brengen en is de afnemer gehouden deze gewijzigde transportkosten te betalen. Ingeval van een kostenwijziging brengt Rajaveda Healthy Food de afnemer tijdig op de hoogte. Als zodanig kunnen wijzigingen in de transportkosten een kostenverhoging alsook een kostenvermindering inhouden. In beide gevallen worden de nieuwe transportkosten bij de afnemer in rekening gebracht. In geval de transportkosten wijzigen voor 15% of meer, dan zullen partijen in overleg treden omtrent een kostenverdeling van de transportkosten.
3.11    Bij extra leveringen bovenop het overeengekomen volume in de overeenkomst worden de daarmee gepaard gaande kosten, naast de kosten van de levering zelf op grond van de overeengekomen prijs, in rekening gebracht aan afnemer.
3.12    Rajaveda Healthy Food is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst van afnemer zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van afnemer op te schorten.
3.13    Rajaveda Healthy Food is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van afnemer geheel of gedeeltelijk uit te besteden.
3.14    Alle door Rajaveda Healthy Food aangegane overeenkomsten zijn onder voorbehoud van force majeure en overheid-/E.U. maatregelen.

4.    Kwaliteit

4.1    Voor de de leveringen door Rajaveda Healthy Food wordt melk gebruikt waarbij de levering van die melk geschiedt in RMO, en afkomstig is van KKM-gecertificeerde (regeling Keten Kwaliteit Melk) bedrijven, van Nederlandse oorsprong.
4.2    Afnemer is gerechtigd om, voor eigen rekening, de overeengekomen kwaliteit direct voor en tijdens het lossen te controleren.
4.3    Rajaveda Healthy Food zal meewerken aan verzoeken tot traceerbaarheid van leveringen in het kader van audits en/of calamiteiten. De kosten daarvan zijn voor rekening van de afnemer.
4.4    Indien afnemer de melk aanlevert ten behoeve van verwerking door Rajaveda Healthy Food, draagt afnemer de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de traceerbaarheid van de melk. Afnemer is aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de zijde van afnemer op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de levering door Rajaveda Healthy Food, waarbij onder indirecte schade onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.5    Wanneer uit het onderzoek van de afnemer (middels conform de voorschriften van afgenomen monsters in de tankwagen en volgens de protocollen getest door daartoe gekwalificeerde instanties) zoals hiervoor onder 4.4 bedoeld blijkt dat de kwaliteit van voor en/of tijdens het lossen niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit, dan is de Rajaveda Healthy Food gerechtigd om de betreffende levering te weigeren en niet te verwerken.

5.    Risico

5.1    Tot  het tijdstip van het lossen van de melklevering op de loslocatie van Ayurvedakaas ‘kaasproducent’  is de levering voor rekening en risico van de afnemer. Afnemer draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit en eventueel mengverhouding van de aangeleverde melk.
5.2    Een levering wordt als gelost beschouwd op het moment dat de tankwagen met het lossen in de melktank van  ‘kaasproducent’ is aangevangen.
5.3    Wanneer een levering door afnemer onterecht wordt geweigerd of feitelijk niet of te laat door afnemer in ontvangst wordt genomen of lossen op de opgegeven locatie niet mogelijk is of onmogelijk wordt, is Rajaveda Healthy Food gerechtigd het te leveren product voor rekening en risico van afnemer op te slaan of, naar keuze aan een derde partij te verkopen en te leveren. Rajaveda Healthy Food zal afnemer binnen drie dagen nadat deze omstandigheid zich voordoet hiervan op de hoogte stellen. De opslagkosten en/of andere door Rajaveda Healthy Food te lijden (gevolg)schade door het verzuim van afnemer zijn voor diens rekening. Deze worden middels een factuur in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door afnemer. Alsdan is Rajaveda Healthy Food niet gehouden tot her- of nalevering.
5.4    Ingeval van omstandigheden waardoor het lossen op de locatie van de afnemer niet mogelijk is of wordt en/of een levering geheel of gedeeltelijk verloren gaat danwel niet kan plaats vinden cq. wordt afgenomen, is de afnemer schadeplichtig jegens Rajaveda Healthy Food voor alle door haar deswege geleden schade.
5.5    Deelname aan proeverrij-workshops, rondleidingen of andere door Rajaveda Healthy Food georganiseerde activiteiten is op eigen risico voor de afnemer (lees: deelnemer).

6.    Betaling en eigendomsvoorbehoud

6.1    De factuur wordt door Rajaveda Healthy Food per e-mail als pdf-attachment verzonden. Enkel op expliciete aanvraag door afnemer zal Rajaveda Healthy Food een papieren factuur per post aan afnemer doen toekomen.
6.2    Afnemer wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen drie werkdagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd schriftelijk bezwaar is aangetekend
6.3    De op de factuur vermelde valuta is de euro.
6.4    De betaling van de factuur geschiedt binnen 14 dagen na de levering waarop de factuur betrekking heeft, ongeacht de factuurdatum. Eventuele voorschotfacturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.5    Bij niet-tijdige betaling is de afnemer per direct, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is afnemer aan Rajaveda Healthy Food een rente gelijk aan de wettelijke rente plus drie procent over de openstaande factu(u)r(en) of het restant daarvan verschuldigd en wel vanaf de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist. Wekelijks zal Rajaveda Healthy Food rentenota’s opstellen en per e-mail verzenden conform het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.4.
6.6    Ten aanzien van de betaling van de leveringsfactuur is schuldvergelijking of iedere vorm van verrekening door de afnemer uitgesloten.
6.7    Rajaveda Healthy Food is bij niet of gedeeltelijke betaling van een (of meerdere) factu(u)r(en) gerechtigd alle kosten van de afnemer te vorderen die worden gemaakt om de afnemer tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Rajaveda Healthy Food te brengen, waartoe gerekend worden zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die aan de invordering van de vordering van de Rajaveda Healthy Food zijn verbonden.
6.8    Alle betalingen door afnemer, ongeachte uit welke hoofde, strekken achtereenvolgens eerst ter betaling van de buitengerechtelijke kosten, dan de rente en daarna het verschuldigde bedrag waarop die kosten en rente betrekking hebben
6.9    Rajaveda Healthy Food is in het geval van betalingsachterstand gerechtigd alvorens op grond van de onderhavige overeenkomst te leveren of met de levering voort te gaan naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te bedingen.
6.10    Weigering van de afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Rajaveda Healthy Food het recht de overeenkomst per direct en zonder verdere verplichtingen als ontbonden te beschouwen, onder voorbehoud van het recht om schadevergoeding deswege te vorderen.
6.11    De factuur (facturen) of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien:
•    de overeengekomen betalingstermijn niet wordt nageleefd;
•    de afnemer in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder-curatele-stelling is aangevraagd;
•    enig beslag door derden op goederen of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
•    de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden;
•    de afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een substantieel gedeelte daarvan (daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap) en indien de afnemer overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
6.12    Tot zekerheid van de juiste nakoming van de eventuele overeengekomen betalingstermijn behoudt Rajaveda Healthy Food zich het eigendom van het geleverde, ook na eventuele bewerking door dan wel in opdracht van afnemer, voor totdat de volledige betaling is geschied, onverminderd de wettelijke verrekeningsplicht van de partijen. Voor zover dit in de praktijk niet uitvoerbaar is (bijvoorbeeld omdat door afnemer het verwerkte product aan derden tegen betaling is doorgeleverd), wordt Rajaveda Healthy Food geacht de betreffende debiteurenvordering van afnemer als zekerheid te hebben.
6.13    De afnemer dient zich ten aanzien van de in eigendom voorbehouden goederen zich te gedragen zoals een goed houder betaamt.
6.14    Indien de door Rajaveda Healthy Food geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of verpakking bij de afnemer aanwezig zijn of indien zij – al dan niet door de afnemer –  verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een (stil) pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.
6.15    Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, heeft Rajaveda Healthy Food het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door Rajaveda Healthy Food gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, heeft Rajaveda Healthy Food het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

7.     Reclame, conformiteit

7.1    Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende het geleverde respectievelijk de facturering, moeten binnen drie dagen na leveringsdatum respectievelijk binnen drie dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan Rajaveda Healthy Food kenbaar worden gemaakt. Na deze datum ontvangen reclamaties zullen niet in behandeling worden genomen en worden derhalve niet gehonoreerd.
7.2    Reclames op grond van afwijkingen op basis van genomen monsters moeten uiterlijk binnen drie dagen nadat de uitslag bekend is schriftelijk aan Rajaveda Healthy Food worden gemeld. Na deze datum ontvangen reclamaties zullen niet in behandeling worden genomen en zal de afnemer zijn recht op reclame hebben verwerkt.
7.3    Een reclame betreffende het geleverde kan geen invloed hebben op eerdere leveringen en evenmin op alsnog te volgen leveringen, ook niet als deze leveranties strekken ter uitvoering van dezelfde leveringsovereenkomst.
7.4    Rajaveda Healthy Food treft na ontvangst van reclame onverwijld doeltreffende maatregelen.
7.5    Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van de verplichting tot betaling. Verrekening door afnemer met openstaande facturen is eveneens niet toegestaan.
7.6    Reclames door afnemer schorten de leveringen van Rajaveda Healthy Food niet op.
7.7    Indien bij de levering, echter nog vóór het feitelijke lossen, blijkt dat het geleverde niet overeenstemt met het overeengekomene heeft de afnemer het recht om de leverantie te weigeren.
7.8    Rajaveda Healthy Food is bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch is daartoe niet gehouden. In dat geval kan zij de geweigerde hoeveelheid in mindering op het verkochte kwantum brengen.
7.9    Indien de lading reeds is gelost, kan deze niet meer worden terug genomen door Rajaveda Healthy Food.
7.10    Ingeval blijkt dat de afnemer zich terecht heeft beroepen op het recht van reclame, komen enkel de kosten van het transport van de oorspronkelijke levering en terugname voor rekening van Rajaveda Healthy Food.

8.     Aansprakelijkheid

8.1    Behoudens het in de overige artikelen van deze voorwaarden daaromtrent gestelde, is Rajaveda Healthy Food tegenover afnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan het door hem geleverde, tenzij zij zich redelijkerwijs tegen bedoelde schade heeft kunnen verzekeren.
8.2    Aansprakelijkheid aan de zijde van Rajaveda Healthy Food wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer Rajaveda Healthy Food tijdig in gebreke heeft gesteld. Hier zien van toepassing de omstandigheden en procedures zoals vermeld in artikel 7 aangaande reclame.
8.3    Rajaveda Healthy Food heeft te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van afnemer op de voor haar passende wijze ongedaan te maken.
8.4    In alle gevallen waarin Rajaveda Healthy Food gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de feitelijke levering waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Rajaveda Healthy Food, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, uitgezonderd hetgeen afwijkend in een overeenkomst is bepaald.
8.5    Zodra de afnemer ontdekt of had kunnen ontdekken dat de door Rajaveda Healthy Food verstrekte gegevens kennelijke onduidelijkheden en/of onjuistheden bevatten, is hij gehouden te wachten met het gebruik en/of verwenden van de goederen. De afnemer dient Rajaveda Healthy Food onmiddellijk van zijn bevindingen in kennis te stellen. Rajaveda Healthy Food is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit een in strijd met het voorgaande aangevangen gebruik of verwending.
8.6    Het gebruik van de door Rajaveda Healthy Food geleverde goederen is door haar niet controleerbaar. Rajaveda Healthy Food staat niet in voor gebruik en/of verwending van het geleverde waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Rajaveda Healthy Food kenbaar is gemaakt dan wel op andere wijze bekend is, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Rajaveda Healthy Food is derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke voortvloeit uit een gebruik dat afwijkt van de door haar verstrekte gegevens of dat blijk geeft van onoordeelkundigheid.
8.7    Rajaveda Healthy Food is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van afnemer op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de levering (van Kaas, Boter  of andere producten, waaronder onder meer geschenkpakketten) door Rajaveda Healthy Food of als gevolg van deelname aan een door Rajaveda Healthy Food georganiseerde activiteit (waaronder begrepen, doch niet uitputtend proeverij-workshops en rondleidingen), waarbij onder indirecte schade onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.8    Afnemer  vrijwaart Rajaveda Healthy Food tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9.    Geschillen

9.1    Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als geschil worden beschouwd, voortvloeiend uit de overeenkomst waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht bij wijze van voorlegging aan het gerecht van het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Rajaveda Healthy Food is gelegen. Rajaveda Healthy Food blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
9.2    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in goed overleg te beslechten.
9.3    Op iedere overeenkomst tussen Rajaveda Healthy Food en de afnemer is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
9.4    Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst kiest afnemer zitting in Nederland, zodat een Nederlands bevoegde rechter uitspraak in een geschil kan doen.

10.    Slotbepalingen

10.1    Als één van de voorgaande bepalingen niet werkzaam blijkt te zijn of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De algemene voorwaarden blijven voor het overige dan ongewijzigd bindend. Met betrekking tot de betreffende niet-werkzame bepaling gelden dan de wettelijke voorschriften.
10.2    De afnemer verklaart zich tot geheimhouding over de inhoud van de overeenkomst, waaronder de overeengekomen prijs, of de geleverde kwaliteit, of van zich voordoen van calamiteiten, en overigens alle andere zaken die de goede naam of marktpositie van Rajaveda Healthy Food kunnen schaden.

‘Ayurvedakaas’ is een concept van Rajaveda en valt onder Sagarajah Holding

The medicine is available as Lovegra-caps which performs the best in men when consumed in moderation, psychological one as well as physiological, it is important to destroy all desires to get more. As soon as you will Medication-Testosterone manage to get over this issues and control your emotions and temper in general.

Leave a Reply